top of page

Allmänt integritetsmeddelande

ÅTAGANDEN I FÖRHÅLLANDE TILL KUNDER VAD GÄLLER DATASKYDD OCH INTEGRITET

Skydd av personuppgifter och din integritet är av största vikt för Depart.a.mental


Principer
Depart.a.mental uttrycker sitt åtagande för integritet och dataskydd genom att ansluta oss till följande principer. Depart.a.mental använder personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Depart.a.mental samlar inte in mer uppgifter än vad som krävs, och endast för berättigade ändamål. Depart.a.mental lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt eller för en längre period än som behövs. Depart.a.mental skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

OM DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Avsikten med det här integritetsmeddelandet är att skapa en tydlig, kortfattad och transparent kommunikation kring insamlingen, användningen, behandlingen, lagringen osv. av personuppgifter som gäller kunder till Depart.a.mental.


I den mening som det avses i detta integritetsmeddelande avses med ”kunder till Depart.a.mental ”tidigare, nuvarande och potentiella kunder eller användare av en produkt eller tjänst som erbjuds av Depart.a.mental, besökare på någon av våra officiella webbplatser eller i någon av våra butiker, medlem i ett lojalitetsprogram och/eller en community.


VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget Co-X AB är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter inom ramen för detta integritetsmeddelande. Under vissa omständigheter delas ansvaret för dataskydd och din integritet med en eller flera andra juridiska enheter eller en tredje part. 
 
Vid köp får våra säljare tillgång till den information som krävs för att de ska kunna fullfölja sin del av beställningen, som namn, leverans- och betalningsadress samt eventuellt telefonnummer. För den här behandlingen är säljaren personuppgiftsansvarig. Om du vill läsa mer om hur våra säljare behandlar dina personuppgifter för egen räkning, se respektive säljares villkor på deras hemsidor

 

 

VAR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras som regel inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/ EEA), men kan även när så krävs överföras och bearbetas i ett land utanför EU/ EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och utan att dina lagstadgade rättigheter undergrävs.


Vi kan ibland komma att överföra personuppgifter från EU/EEA till ett tredje land som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissioner. I tillämpliga fall kommer Depart.a.mental använda avtalsklausuler av standardtyp för att säkerställa en liknande grad av skydd som garanteras inom EU/EEA eller andra rättsliga grunder för överföringen.


VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga och åtkomliga för dem som behöver dessa för att uppfylla det avsedda ändamålet med behandlingen. I den mån det krävs kan dina personuppgifter komma att delas mellan företagen och märkena inom Depart.a.mental, med leverantörer och underleverantörer (förädlare) som utför vissa uppgifter på uppdrag av Depart.a.mental och med oberoende tredje parter.


PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS UPPGIFTERNA?

Det är inte tillåtet för Depart.a.mental att samla in, behandla, använda, spara osv. personuppgifter utan en giltig rättslig grund. Den rättsliga grunden kan bygga på ditt samtycke, genom avtal, lagstadgade krav eller vårt berättigade intresse som företag. För varje specifikt behandlingsändamål för behandling av personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om vilken rättslig grund som är tillämplig och vilka rättigheter du kan utöva. Detta gör vi oavsett om tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att inte göra det.


VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?


Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Depart.a.mental som skickar dig dina personuppgifter via e-post.


Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Depart.a.mental behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

 

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Om du har ett konto kan du redigera dina personuppgifter på din kontosida.


Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Depart.a.mental med undantag av följande situationer


- du har ett pågående ärende med kundservice
- du har en obetald skuld hos Depart.a.mental, oberoende av betalningsmetod
- du har en pågående order eller en order som ännu inte har stängts på grund av din konsumenträtt, såsom rätten till reklamation.
- du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte


Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Depart.a.mental:s legitima intresse. Depart.a.mental fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.


Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Depart.a.mental begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 

- Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Depart.a.mental: s legitima intresse, ska Depart.a.mental begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
- Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Depart.a.mental begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
- Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
- Om Depart.a.mental inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.


HUR UTÖVAR DU DINA RÄTTIGHETER?

Du kan alltid nå oss på info@Depart.a.mental.com


Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du har frågor om hur Depart.a.mental behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet kan du anföra klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten.


Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet

 

 

KÖP ONLINE

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När vi gör varor och tjänster tillgängliga för dig online och i butik samlar vi in och använder dina personuppgifter. Vi behöver göra det för att kunna behandla dina beställningar och betalningstransaktioner och göra det möjligt för dig att göra reklamationer, returer och få återbetalningar på ett säkert och effektivt sätt.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna vi erhåller ifrån dig när du gör ett köp kommer att användas för att kunna hantera och leverera din beställning.

Vi kommer inte att använda oss av fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna tillgodose dina förfrågningar om våra varor eller tjänster. Vi kommer att använda din tidigare köphistorik för att göra innehållet på vår webbplats mer relevant för dig. För detta ändamål använder vi också data som har erhållits genom webbkakor (cookies).

 

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom ramen för våra samarbeten och avtal. Dina personuppgifter delas även med tredjepartsföretag för att kunna erbjuda dig tjänsterna ovan, samt till säljare på marknadsplatsen Depart.a.mental.

Observera att flera av dessa mottagande företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

 

Vid köp får våra säljare tillgång till den information som krävs för att de ska kunna fullfölja sin del av beställningen, som namn, leverans- och betalningsadress samt eventuellt telefonnummer. För denna behandling är säljaren personuppgiftsansvarig. Om du vill läsa mer om hur våra säljare behandlar dina personuppgifter för egen räkning, se respektive säljares villkor som du hittar på deras hemsidor

 

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på fullgörande av avtal. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra ditt köp samt våra skyldigheter enligt avtalet såsom hanterandet av eventuella reklamationer, återbetalningar och returer.

Den rättsliga grunden för att kunna att ge dig en personlig webb användarupplevelse utgörs av vårt berättigade intresse som företag.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar inte dina personuppgifter mer än vad som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig. Vi sparar dina personuppgifter kopplade till ett köp i 3 år för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund.

För skatte- och redovisningsändamål sparar vi dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om det i integritetsmeddelandet för skatt och redovisning.

 

SOCIALA MEDIER 

Depart.a.mental har egna sidor i sociala medier, där vi samverkar med användarna och där användarna enkelt kan samverka med oss. Depart.a.mental som driver webbplatsen är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som äger rum i samband med användningen av webbplatsen.

 

Dessutom behandlar företaget som driver den sociala medieplattformen personuppgifter i sitt eget kommersiella intresse. Denna juridiska person är i detta sammanhang en annan personuppgiftsansvarig som utför egen behandling av personuppgifter och som vi enbart har ett begränsat inflytande över. Där vi har praktisk möjlighet att utöva kontroll för behandlingen av personuppgifter samarbetar vi efter bästa förmåga med det företag som driver den sociala medieplattformen för att säkerställa ett effektivt och uttömmande personuppgiftsskydd.

 

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

De uppgifter du delar med oss på våra sidor i sociala medier – som kommentarer, videor, bilder, gilla-markeringar, offentliga meddelanden etc. – publiceras av den sociala medieplattformen och används eller behandlas aldrig av oss i andra syften än publicitet och kommunikation. Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll om innehållet är olämpligt eller bryter mot något av villkoren för den aktuella sociala mediesidan.

 

Vi kan komma att dela ditt innehåll på vår webbplats om det är en funktion som finns på den sociala medieplattformen, samt kommunicera med dig via den sociala medieplattformen. Om du skickar en förfrågan till oss på den sociala medieplattformen kommer vi, efter nödvändig kontakt, även att hänvisa dig till andra och säkrare kommunikationsvägar för att garantera sekretess.

 

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Den rättsliga grunden för vår användning av dina uppgifter i samband med vårt publicitetsarbete och vår kommunikation är vårt berättigade intresse som företag.

 

HUR LÄNGE BEHANDLAR OCH SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar inte dina uppgifter mer än vad som krävs för att vi ska kunna uppfylla det avsedda syftet. Alla inlägg och meddelanden kommer att tas bort av oss eller av dig själv.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Personuppgifter som tillhandahålls kan komma att delas med leverantören av den sociala medieplattformen och med andra företag som hjälper oss med att utföra vissa uppgifter för vår räkning.

 

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Som användare av våra sidor i sociala medier har du vissa rättigheter att utöva gentemot oss och leverantören av den sociala medieplattformen. Om du vill utöva några av dina rättigheter som rör sådan behandling av personuppgifter som vi har kontroll över, eller göra en begäran om information, tillgång, rättelse, begränsning eller invändning, ber vi dig att kontakta oss på info@Depart.a.mental.com

 

Om du vill utöva några av dina rättigheter gentemot leverantören av den sociala medieplattformen ber vi dig att kontakta dem direkt.

 

LEVERANTÖREN AV DEN SOCIALA MEDIEPLATTFORMENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Operatören av den sociala medieplattformen använder webbspårningsmetoder för att analysera dina vanor, dina personliga relationer, dina preferenser med mera. Webbspårning kan göras oavsett om du är registrerad på den sociala medieplattformen eller inte. Vi har ingen kontroll över webbspårningsmetoderna hos den sociala medieplattformen.

Mer information om operatören av den sociala medieplattformens behandling av personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter finns i dataskyddsmeddelandet för respektive leverantör av sociala medier:

 

- Facebook: https://www.facebook.com

- LinkedIn: https://www.linkedin.com

- Instagram: https://www.instagram.com

- YouTube: https://www.youtube.com 

 

 

EVENT

 

VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du anmäler dig till ett av våra event ber vi dig att ange namn och kontaktinformation. Vi behöver denna information för att kunna kontakta dig med relevant information och ge dig tillgång till eventet.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsföretag för att kunna erbjuda dig ovannämnda tjänster, exempelvis med PR-byråer som sammanställer gästlistan.

 

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

 

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter för att kunna göra eventet tillgängligt för dig är baserad på vårt berättigade intresse som företag.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna göra eventet tillgängligt för dig. Vi kan använda dem upp till sex månader efter eventet för att kunna kommunicera med dig om kommande event, om du har samtyckt till att få erbjudanden från oss.

 

 

KUNDSERVICE

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig service och support, och för att förbättra din övergripande upplevelse av tjänsten, per e-post, per telefon, genom chattfunktionen och i sociala medier. I detta sammanhang använder vi dina personuppgifter för att hantera dina frågor, eventuella klagomål och garantiärenden samt för att tillhandahålla teknisk support. Vi analyserar också data i sammanställd form för att få insikter om våra kunders önskemål och förväntningar, trender osv. 

 

Vi kan också kontakta dig per e-post, per telefon, genom sociala medier eller på annat sätt om det uppstår problem med din beställning, eller för att be dig att delta i en kundenkät, vilket dock är frivilligt.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder endast sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig på ett säkert och effektivt sätt. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller när du kontaktar oss, som kontaktinformation, födelsedatum och annan nödvändig information. För att kunna lösa ditt ärende kan vi även behöva komma åt och använda transaktionsuppgifter som beställnings-, betalnings- eller leveransinformation.

 

Ibland kan det hända att flera personer lyssnar på dina samtal. Detta sker för att ge stöd till våra anställdas utbildning och utveckling eller hitta möjligheter att förbättra vår service. Det sker endast om vi misstänker dålig service eller i syfte att utföra teknisk felsökning.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom Depart.a.mental samarbete, när det krävs för att det avsedda syftet ska kunna uppfyllas. Av samma skäl kan personuppgifter också delas med leverantörer som utför vissa uppgifter på uppdrag av oss, till exempel externa callcenter.


Depart.a.mental är alltid fullt ansvarigt för sina leverantörer.
Då och då kan vi också dela personuppgifter med tredje part, till exempel leverantörer av elektronisk kommunikation, leverantörer av meddelandetjänster, leverantörer som stöder kontakten med kundservice och sociala medieplattformar, i syfte att skicka aviseringar eller kontakta dig i ett kundserviceärende. Du bör vara medveten om att många av dessa tredjepartsmottagare har fristående rättigheter eller skyldigheter i eget namn med avseende på behandling av dina personuppgifter.


När du interagerar med oss i sociala medier, till exempel på våra Facebook- och Instagram-sidor, delas alla eventuella textmeddelanden och bilder med oss och med namngiven plattformsleverantör. Detta sker i enlighet med den aktuella plattformens användarvillkor och integritetspolicy, som du samtyckte till när du registrerade dig som användare. Depart.a.mental åtar sig inget ansvar för plattformsleverantörens behandling av dina personuppgifter.   
Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

 

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna ge dig bästa tänkbara kundservice måste vi samla in och använda dina personuppgifter. Detta är motiverat av vårt berättigade intresse som företag.
Oavsett syfte kommer vi inte att spela in något telefonsamtal utan ditt samtycke.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi behöver för att hantera ditt ärende. Det kan hända att vi fortsätter att spara och använda dina uppgifter om vi har oavslutade åtaganden gentemot dig, eller om vi av andra skäl är förhindrade att radera dem.

 

Ärendeloggar sparas i högst ett år efter att ärendet avslutats. 

 

 

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vill alltid överträffa förväntningarna hos våra kunder och användare. Det är endast genom att ha rätt erbjudanden och ge den bästa användar- och shoppingupplevelsen som vi kan fortsätta vara relevanta. Därför kan vi komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter, system, leveranskedjor och butikslokaler. För det här ändamålet, kommer vi inte att analysera på individnivå utan på en aggregerad nivå.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder endast personuppgifter för ett utvecklings- och förbättringsändamål om det är absolut nödvändigt och inte kan åstadkommas på annat sätt. Det betyder att vi kommer att skydda dina uppgifter i den utsträckning det rimligen är möjligt, exempelvis genom lämpliga pseudonymiserings- och krypteringstekniker, eller genom anonymisering av informationen. 

 

Alla uppgifter som används för att utveckla och förbättra produkter, tjänster och system osv. har vanligtvis samlats in för olika syften. Vi kan till exempel använda dina inköpsuppgifter och din kontaktinformation från kassan för att utveckla nya funktioner, funktionaliteten, prestandan och säkerheten i systemen för beställningshantering och därmed förbättra den allmänna shoppingupplevelsen. 

 

Trots ovanstående kan vi komma att kontakta dig för att svara på förfrågningar och undersökningar. I sådana fall kommer alla personuppgifter som används och erhålls från dig endast att behandlas för det specifika syfte som däri beskrivs.

 

Vi kan också använda personuppgifter som vi får från cookies, pixlar, insticksprogram eller andra webbspårningstekniker för samma ändamål. 

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina uppgifter kommer att delas inom Depart.a.mental. Information som delas med tredje part används endast i det utvecklings- och förbättringssyfte som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera våra kunders onlinebeteende på en aggregerad nivå.

 

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter är baserad på vårt berättigade intresse som företag.

 

Användning av uppgifter som har samlats in för detta syfte genom webbkakor, spårpixlar, plugin-program eller andra spårningstekniker kräver ditt samtycke i förväg.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar inte dina personuppgifter mer än vad som krävs för att vi ska kunna uppfylla syftet. Därefter kommer informationen att omedelbart tas bort för denna typ av användning.

 

 

 

SKATT OCH REDOVISNING

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna uppfylla vissa legala krav måste vi behandla personuppgifter om våra kunder. Sådana krav kan variera mellan länder och anges exempelvis i lagar och bestämmelser om skatter, redovisning och bokföring.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vilka typer av behandling av personuppgifter och annan information som är relevanta anges i allmänhet i gällande lag. Vi använder dina personuppgifter för att samla in och verifiera bokföringsuppgifter samt för att följa våra bokföringsregler. För detta ändamål lagrar vi ditt namn och din kontaktinformation samt beställnings- och transaktionsinformation.    

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Depart.a.mentals samarbeten med Säljare  Uppgifter som delas med tredje part används endast för att utföra vissa uppgifter för vår räkning, till exempel av leverantörer av bokföringssystem.

 

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

 

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter krävs för att Depart.a.mental ska kunna uppfylla de lagstadgade kraven i verksamhetslandet.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina transaktionsuppgifter i 7 år, eller i enlighet med gällande skatte- och bokföringslagstiftning.

 

SÄKERHET

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att skydda våra kunder, användare, besökare och tillgångar samt vår verksamhet mot våld, bedrägeri, stöld, missbruk och andra skadliga aktiviteter har vi infört en rad olika säkerhetsåtgärder. Vissa av dessa åtgärder kräver personuppgifter för att fungera.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Hur vi använder dina uppgifter, och vilka personuppgifter vi använder, beror på aktuell tillämpning och användningsområde. Vi kan exempelvis använda din beställningshistorik, dina betalningsdata och ditt shoppingbeteende för att upptäcka skada eller bedrägerier online. Vi kan använda verktyg och tjänster för att upptäcka missbruk av våra onlinetjänster och webbplatser med hjälp av kakor. Om du vill hålla dig uppdaterad om användningen av kakor hittar du mer information i vårt meddelande om kakor här.

 

I många av våra butiker använder vi övervakningskameror för att upptäcka och förhindra stöld och bedrägeri samt för att höja säkerheten för våra kunder och vår personal.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i säkerhetssyfte. Exempelvis delar vi dina uppgifter med företag som hjälper oss att upptäcka och förhindra potentiella bedrägerier och stölder. Vi kan dela relevant information med försäkringsbolag för skadehantering, samt med brottsbekämpande myndigheter i den mån vi har skyldighet att göra det. Observera att sådana mottagare har en oberoende rätt och/eller skyldighet att behandla dina personuppgifter i sitt eget intresse, eller genom lagkrav.

 

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Om det inte finns någon specifik lagstadgad skyldighet baseras behandlingen av dina personuppgifter av säkerhetsskäl på vårt berättigade intresse.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för varje syfte.

 

Vi sparar bilder från våra övervakningskameror som längst i 30 dagar, om vi inte är skyldiga enligt lag eller på uppmaning av offentlig myndighet att behålla och/eller behandla uppgifter under en längre period.

WIFI OCH KAMEROR I BUTIK

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du besöker vår butik mäter vi besökare och rörelser i lokalen med hjälp av kameror eller om du ansluter till vår gratis WiFi-tjänst samlar vi in personuppgifter från din enhet (MAC-adress) för att kunna tillhandahålla WiFi-tjänsten till dig. Vid inloggning och användning av WiFi-tjänsten använder dina personuppgifter för att bekräfta din efterlevnad med våra Allmänna villkor för tjänsten. Vi kan även för statistiska ändamål komma att använda anonymiseringstekniker och omvandla dina data till anonymiserade (ej identifierbara) uppgifter som inte kan härledas tillbaka till dig som individ.
Sådana anonymiserade personuppgifter kan användas i syfte att skapa statistik kring rörelser, beteenden och flöde i vår butikslokal. Statistik hjälper oss att få bättre förståelse för hur vi kan driva våra butiker på ett effektivare sätt, till exempel genom optimerat sortiment, golvyta och personalbemanning. Alla personuppgifter som användes i detta syfte anonymiseras och kan inte härledas tillbaka till dig som individ.

 

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Vid anslutning till WiFi-tjänsten samlar vi in MAC-adressen (Media Access Control-adress) en unik identifierare för nätverkskortet i din mobila enhet och relaterad information gällande dess enhetens värdnamn, geografiska plats och tid.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi kan anlita tredje part när vi tillhandahåller kameror eller WiFi-tjänsten till dig och av detta skäl delar vi personuppgifter med sådana eventuella tredje parter. Vi delar även uppgifter med en internetleverantör när vi beviljar dig åtkomst till internet via WiFi-tjänsten. När vi skapar statistisk av anonymiserade data kan vi även komma att dela denna med andra företag i Depart.a.mental samarbetet.


PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder oss av anonymiseringstekniker för att förvandla personuppgifter till anonymiserade (ej identifierbara) uppgifter for statistiska ändamål (legitimt intresse).

bottom of page